Undersökningar

Verktyg för undersökningar med webbenkäter och pappersenkäter

Låt respondenterna välja om de vill fylla i svarsenkäten på dator, telefon, surfplatta eller på papper. Med verktyget evasys kan ni skapa egna undersökningar där respondenterna själva kan välja svarssätt.

Bästa undersökningsverktyget för hög svarsfrekvens

Genom att kombinera webbenkäter med pappersbaserade enkäter uppnår ni högsta möjliga svarsfrekvens för era undersökningar. Den stora valfriheten av olika svarssätt är den bästa vägen att säkerställa ett högt svarsdeltagande.

Bästa undersökningsverktyget för hög svarsfrekvens

Skapa enkätundersökningar för webb och papper – Både webbenkäter och pappersenkäter skapas i ett och samma arbetsmoment utan dubbelarbete. I evasys finns stora möjligheter att genomföra de flesta typer av undersökningar. Du kan skapa kvalitativa och kvantitativa enkäter med olika frågeformat, styrda svarsalternativ, obligatoriska frågor och mycket mer i ett grafiskt användar­gränssnitt. Enkätlayouten skapas automatiskt.

Genomföra undersökningar med evasys – Webbenkäter distribueras via e-post eller via en länk på en webbsida. Respondenterna kan endast delta i undersökningen en gång oavsett om de besvarar enkäten digitalt eller på papper. Respondenter som inte besvarat enkäten får automatiska påminnelser. Efter insamling av svaren skannas pappersenkäterna. Därefter sammanställer evasys resultatet från både pappersenkäter och webbenkäter och presenterar resultatet i en rapport.

Rapporter – Det sammanställda resultatet publiceras med text och grafik i PDF- och HTML-rapporter som skickas ut till valda personer. Utöver de automatiskt skapade basrapporterna kan ytterligare sammanställningar av informationen redovisas i en mängd olika rapportformat för vidare analys. Skapa egna rapporter för att presentera resultatet med olika diagramtyper, histogram, trender, indikatorer med mera.

Korstabulera data för att filtrera och bryta ner resultatet, eller gör jämförelser mellan olika grupper eller över tid. Rådata kan även exporteras till statistik­program för mer ingående analyser.

Flera olika sorters formulär

Anonyma enkäter

Skapa anonyma enkäter för att garantera respondenternas anonymitet. Anonymiteten gäller både pappers- och webbundersökningar

Flerspråkiga enkäter

Spara enkäten i flera språkversioner. Vid webbundersökningar väljer respondenten själv önskat språk.

Responsiv design

Webbenkäterna stöder dator, smartphones och surfplattor. Enkätens design anpassar sig automatiskt efter skärmstorleken

Snabbt och enkelt med mallar

Befintliga enkäter kan användas som enkätmallar för att spara tid vid utformningen av nya frågeformulär. Frågor kan hämtas från ett frågebibliotek där tidigare frågor sparats för att återanvändas i framtida undersökningar. Mallar och frågebibliotek kan delas med medarbetare eller göras personliga.
Skanna och digitalisera dokument

Central eller decentral styrning

Planera, genomför och bedöm undersökningarna centralt för att få överblick över alla undersökningar som genomförs i organisationen. Med detta styrsätt har ni möjlighet att genomföra kvalitets­uppföljningar för hela organisationen samt göra jämförelser över tid.

Eller överlåt planering, genomförande och bedömning till lokala avdelningar eller dylikt med ett decentralt styrsätt. Enskilda avdelningar kan då genomföra oberoende undersökningar med kvalitets­uppföljning och jämförelser på lokal nivå.

Med evasys kan ni kombinera de båda styrsätten. Hur ni väljer att lägga upp styrsättet beror på syftet med undersökningarna och hur organisationen är strukturerad.

ADD-ONS

Målanalys och benchmarking

Som tillval kan målanalys och benchmarking användas för kvalitetsstyrning och jämförelser. Kontrollera om verksamheten uppfyller uppsatta mål. Eventuella problem kan snabbt identifieras och åtgärdsplaner snabbt påbörjas. Eller gör externa och interna jämförelser med exempelvis andra avdelningar, divisioner och företag. För jämförelser med externa verksamheter importeras jämförelsedata. Efter att ha identifierat egna styrkor och svagheter har ni förutsättningar att hitta möjligheter och utveckla metoder och lösningar i syfte att förbättra effektiviteten, lönsamheten etc.

Direktåtkomst till datalager

Med Data Access Layer (DAL) ges direktåtkomst till evasys data utan att behöva gå via evasys själv. Data hämtas direkt från databasen via externa rapportverktyg. Koppling kan även upprättas till Dashboard-verktyg för realtids­övervakning.

LMS-plugin för läroportaler

Genom att integrera evasys med ett LMS-system (Learning Management System) kan studenterna se kursutvärderingar direkt i läroportalen. Den ökade synligheten och förbättrade åtkomsten till webbaserade kursutvärderingar genererar ofta ett högre svarsdeltagande. Lärare kan övervaka svarsdeltagandet och har åtkomst till svarsresultatet direkt via LMS-systemet.

Vad vill ni skanna och digitalisera?
  • Integrationer

    Färdiga integrationer finns mot exempelvis arkivsystemet Windream ECM och kurskataloger hos högskolor och universitet. Nya integrationer byggs efter behov.

  • Säkerhet

    Säker informationshantering är av högsta prioritet i evasys, där stor vikt har lagts vid en tillförlitlig hantering av både data och personuppgifter.

Inriktningar

evasys Customer Survey Software

evasys Customer Surveys är ett effektivt verktyg för kommuner, landsting, företag och andra organisationer som behöver följa upp verksamhetens kvalitetsnivå, identifiera ifall resurserna används på rätt plats och i rätt tid, ta reda på hur verksamhetens service kan förbättras och vidareutvecklas med mera.

evasys Course Evaluations Software

Många av våra svenska universitet och högskolor använder evasys Course Evaluations för sina kursutvärderingar. Data importeras från kurskataloger och fakultets­register vilket innebär att jämförelser kan göras mellan till exempel olika studieprogram, avdelningar, lärare, kurser med mera. Systemet kan förstås även användas för andra typer av undersökningar.

evasys Patient Survey Software

evasys Patient Surveys är specifikt anpassat för undersökningar inom hälso- och sjukvård. Systemet kan användas för att genomföra patient­undersökningar, personal­undersökningar, få feedback från allmänheten och mycket mer.

Undersökningsverktyget evasys finns med flera olika inriktningar

Vill du veta mer om evasys?

Kontakta oss för ytterligare information eller boka en demonstration. Efter genomförd demonstration har ni möjlighet att prova evasys gratis i 30 dagar.

Jag är intresserad av: 

Kundcases

Region Norrbotten logotyp

Undersökningar hos Region Norrbotten

Med evasys Corporate kan Region Norrbotten genomföra undersökningar de tidigare inte kunde göra, och dessutom har de sparat pengar på systembytet. Från att enbart ha använt webbenkäter i flera år har de nu valt att övergå till evasys som också hanterar pappersenkäter. Programvaran används till såväl mindre interna undersökningar och patientenkäter som till storskaliga forskningsstudier.

Högskolan Väst logotyp
evasys-integration hos Högskolan Väst

Högskolan Väst integrerar evasys Education med den egenutvecklade lärplattformen DisCo. Genom integrationen kan studenterna läsa rapporter från genomförda kursutvärderingar direkt i lärplattformen.